Otázky a odpovědi

Jak se vlastně koloidní stříbro vyrábí?

Ve vysoce čisté demineralizované a destilované vodě s pomocí stříbrných elektrod speciálního tvaru a velikosti. Při elektrolýze velmi malým střídavým proudem o napětí několik desítek voltů vzniká řádově asi 10% nanočástic Ag, zbytek jsou kladné ionty stříbra, které vytvářejí kolem těchto nanočástic tzv. iontovou atmosféru. Takto vzniká iontově-koloidní stříbro. To je příklad našeho iontového stříbra s produktovým označením IONT. Nanočástice jsou velmi malé, takže jejich absorbční pás je v oblasti ultrafialové části spektra, stejně, jako u iontů stříbra. Tato forma je proto bezbarvá. V dalším procesu pomocí Tollensovy reakce měníme tyto ionty na nanočástice, které mají rozměr cca 6 nm, takže mají absorbance ve viditelné části spektra, proto jsou zbarvené. Jedná se o typ ARGENA a UNIVERSAL.

 

Používají se při výrobě chemikálie a nemohou v takto vyrobeném koloidu zůstat nějaké zbytky chemických látek?

K deionizaci a stabilizaci koloidu stříbra u produktů ARGENA a UNIVERSAL používáme laktózu - mléčný cukr, která se částečně mění na kyselinu mléčnou (z toho vzniká trochu hořká chuť produktu) a dále potravinářskou želatinu. Všechny tyto látky jsou v množstvích řádově mg/l a jsou součástí potravinového řetězce, takže organizmus je bez problémů zpracuje. Proto název "zelená syntéza".

 

Máte uvedeno, že koloid stříbra má barvu a iontové je bez barvy. Pokud tedy mluvíme o koloidu, je zabarvení ovlivněno velikostí částic? Jiný zdroj zase říká, že barvu ovlivňuje množství stříbrných částic.

Čím větší nanočástice, tím více se barva ve spektru posouvá doprava (u sférických od žluté k červené), ale hodně závisí i na tvaru, např. větší prizmy jsou modré barvy. Četnost nanočástic (koncentrace) určuje intenzitu zbarvení - čím vyšší koncentrace, tím sytější zbarvení.

 

Vaše koloidní stříbro UNIVERSAL má světle žlutou barvu, což by měla být známka dobrých vlastností. Má ještě nějaký další smysl všímat si zbarvení koloidu?

Po čase (cca 2 - 3 měsíce) tato barva ztmavne, nebo je více do červena. Je to způsobeno tzv. koaugulací, které časem podléhá každý koloid. Nanočástice se shlukují do větších celků. To způsobuje změnu optických vlastností produktu a postupně se pomalu snižuje také účinnost, takže po 9 měsících již nezaručujeme jeho působení. To ale neznamená, že bude zdraví škodlivé po této době, protože se stále jedná o čisté kovové stříbro. Ovšem při otevřené láhvi se projevuje navíc vliv sirných sloučenin, které se nacházejí ve stopovém množství ve vzduchu a ke koagulaci dochází rychleji - je to podobná chemická reakce, jako černání stříbrných šperků, jen nanostříbro je velmi citlivé, protože má obrovský povrch.

 

Několikeré zdroje uvádějí, že koloidní stříbro vyrobené elektrolýzou v čisté vodě (bez minerálů) s čistotou stříbra 99℅ nemá toxické účinky na buňky a že kationty čistého stříbra (tzv. aktivní koloid stříbra) má lepší účinky než neutrální koloid stříbra. Můžete to nějak upřesnit?

Tzv. "aktivní koloid stříbra" jsou vlastně nanočástice stříbra obklopené kationty stříbra, které tyto kationty okamžitě v krevní plazmě uvolňují, a to se všemi negativními účinky (hemolýza). Je třeba otevřeně říci, že hemolýzu způsobují i běžné antibiotika, jen se o tom mnoho nemluví. Proto vyrábíme deionizované k tělu šetrné koloidní stříbro ARGENA, i když máme v nabídce také částečně deionizované ale stabilizované koloidní stříbro UNIVERSAL a iontové stříbro IONT, které je svou příznačnou excesivní intenzitou vhodné proti patogenním prvokům. Z těchto důvodů ani nedoporučujeme dlouhodobé či nadměrné užívání bez patřičné regenerace a směrnice EU jednoznačně neschvaluje perorální léčebné použití (neboť zaujímá preventivní postoj předběžné opatrnosti). Za hodnověrný důkaz lze považovat například dvojitě slepou randomizovanou, placebem kontrolovanou studii. Bohužel se stávající legislativou a protichůdnými zájmy finančních skupin se odpovídajícího výzkumu efektivity či škodlivosti hned tak nedočkáme. 

 

Je přijatelné balit koloid stříbra do plastových lahví?

Do běžných PET lahví není vhodné, protože uvolňují stopová množství některých organických látek, které způsobují koaugulaci (spojování se nanočástic do větších shluků) a tím snižují účinnost koloidu. Naopak, speciální PET láhve, určené pro farmacii jsou lepší než sklo. Koloid v nich vydrží déle než ve skleněných lahvičkách, testované vzorky jsme měli uložené přes rok bez pozorovatelné změny. Ale samozřejmě musí být uzavřeny a plné v odpovídajících podmínkách (uchovávat v temnu a chránit před mrazem).